Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Ο σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τους μαθητές/τριες των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι η γνώση του ρόλου τους ως πολιτών, η κατανόηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην καθημερινή ζωή εντός και εκτός του σχολείου, για την επιτυχή κοινωνική προσαρμογή τους και την μελλοντική ένταξη και ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ειδικότερα η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στοχεύει στην : Πνευματική ανάπτυξη με την εκπαίδευση για τη ζωή και τις αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας, τη διαπαιδαγώγηση στο βαθύτερο νόημα και τη χαρά της ζωής, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγμάτωση και εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Ηθική ανάπτυξη με την καθοδήγηση των μαθητώνγιαακριβέστερηαντίληψηκαιαξιολόγησητηςκοινωνικήςπραγματικότηταςσεθέματαελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θετική αντίληψη για τον εαυτό, την αποδοχή των άλλων, την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους στην κοινωνία.